Algemene bepalingen
De klachtenregeling wordt na de benoeming van Marian van Huet als mentor aan de cliënt verstrekt. De klachtenregeling is ook gepubliceerd op de website https://www.deroosmentorschap.nl

Begripsomschrijvingen
De Roos Mentorschap : handelsnaam van de eenmanszaak, waarvan professioneel mentorschap een onderdeel is.
Mentor : de persoon die is tewerkgesteld als mentor na benoeming middels een gerechtelijke beschikking uitgevaardigd door het van toepassing zijnde kantongerecht.
Cliënt : de natuurlijke rechtspersoon zoals vermeld in de gerechtelijke beschikking ten aanzien van het uit te voeren mentorschap.
Klacht : een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij De Roos Mentorschap ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Marian van Huet als mentor.
Klager : de cliënt of diens bloed- of aanverwanten die een klacht uit.
Aangeklaagde : de persoon waarover geklaagd wordt (in dit geval de mentor), dit alles in het kader van de uitvoering van het aan hem toegewezen mentorschap.
Klachtenregister : register waarin door Marian van Huet een klacht én de complete afhandeling hiervan geregistreerd wordt.

Procedure:

 1. Door de cliënt of zijn/haar partner en naaste familieleden en de instelling waar de cliënt wordt verzorgd of begeleiding krijgt kan een klacht worden ingediend bij Marian van Huet.
 2. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden bij: Marian van Huet, Wezelhof 22 7064 CT Silvolde.
  Een klacht moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving waartegen de klacht is gericht en het tijdstip.
  Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.
 3. De mentor stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en/of de klager en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Er wordt uiterlijk binnen 6 weken na indienen van de klacht schriftelijk en gemotiveerd over de klacht beslist.
 4. Wanneer de klacht ongegrond wordt verklaard zal hier een toelichting op worden verstrekt.
 5. Indien een klacht gegrond wordt verklaard wordt de klager schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen welke Marian van Huet hieraan verbindt. (Zoals bijv. aanpassen van de werkwijze van de mentor, het uitspreken van een verontschuldiging, de vergoeding van nodeloos veroorzaakte kosten voor de cliënt) Dit wordt geregistreerd in het klachtenregister.
 6. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost is er een mogelijkheid de klacht na behandeling door Marian van Huet voor te leggen aan de kantonrechter.
 7. Het staat de cliënt altijd vrij om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de kantonrechter.
 8. Marian van Huet handelt klachten altijd af in overeenstemming met deze klachtenregeling.
 9. De ingediende (en door de klager ondertekende) klacht wordt door Marian van Huet geregistreerd in het klachtenregister. De bevestiging van de registratie en ontvangst van de klacht wordt per omgaande post aan de klager geretourneerd.
 10. Marian van Huet kan de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Van de beslissing (en motivatie) wordt terstond een afschrift gezonden aan de cliënt.
 11. De uitspraak van de rechter zal door klager en aangeklaagde als bindend beschouwd moeten worden.
 12. Een klacht van de cliënt wordt na 12 maanden na beëindiging van het desbetreffende mentorschap door Marian van Huet niet meer als ontvankelijk beschouwd.
 13. De complete afhandeling van de klacht wordt eveneens geregistreerd in het klachtenregister, dit klachtenregister (ten aanzien van de betreffende klacht) is op verzoek van klager en (indien noodzakelijk) de kantontrechter ter inzage te overleggen.

Slotbepaling Deze regeling treedt in werking op 1 december 2019 en geldt voor onbepaalde tijd.